Ο Χρυσοχοίδης θα μας βρίσκει συνέχεια μπροστά του

Posted: 23/10/2009 by Γιάννης Χ. in Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Αναμεταδίουμε την πολύ αποκαλυπτική συνέντευξη του δικηγόρου Νίκου Μαβίδη στο TVXS. Πολύτιμο εγχειρίδιο ατομικών δικαιωμάτων!

Σχόλια
 1. Ο/Η Σπίθας λέει:

  Θα σταθώ σ’ένα σημείο για την οικονομία του σχολίου. Είμαι βέβαιος, οτι ελάχιστοι έχουν διαβάσει τον Κώδικα δεοντολογίας την αστυνομικών, που αποτελεί νόμο από το 2004, όπως λέει ο κ. Μαβίδης. Εδώ δεν εφαρμόζονται οι νόμοι σε δημόσιες υπηρεσίες που είναι τσιφλίκι του καθενός.
  Πιστεύω, ότι μία απαραίτητη ενέργεια που πρέπει να γίνει και να δημοσιοποιηθεί, είναι στα πλαίσια του εκδημοκρατισμού της ΕΛ.ΑΣ, να κάνουν μαθήματα οι αστυνομικοί για τον τρόπο συμπεριφοράς του και γαι τα δικαιώματα των πολιτών.
  Πληρώνουμε «λάθη» πολλών ετών και αμφιβάλλω αν έχουν εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί στην διαχείριση καταστάσεων και στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν τους πολίτες.
  Θεωρούμαστε ένοχοι, μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Η επίκληση ό,τι έχουν δύσκολο έργο να επιτελέσουν και σε δύσκολους καιρούς δεν αποτελεί άλλοθι για μη νόμιμες συμπεριφορές, αλλά το αντίθετο. Χρειάζονται άμεσα, διαδικασίες και ενέργειες ώστε να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος που αφορά στο επαγγελματικό έλλειμμα συμπεριφοράς, νοοτροπίας και οι αρμοδιότητες του αστυνομικού που απορρέουν από τον κώδικα δεοντολογίας.

  Η έννομη τάξη δεν αποκαθίσταται με αποστολές «σκούπας» και εμφανίσεις που τρομοκρατούν με εφόδους σε συγκεκριμένες γειτονιές. Αλίμονο, αν δεν υπάρχουν άλλοι
  τρόποι την ίδια στιγμή που υπάρχουν περιοχές που καταπατούνται τα πάντα και δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα.

 2. Ο/Η Αλέξανδρος Τσατσαρούνος λέει:

  Ο ισχύον Κώδικας Δεοντολογίας των αστυνομικών
  ———————————————
  πηγή: http://anergoidimosiografoi.blogspot.com/

  Άρθρο 1.

  Ο αστυνομικός :
  α. Υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό και εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως
  ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι.
  β. Υποχρεούται να σέβεται την αξία του ανθρώπου και να μεριμνά
  για την προστασία των δικαιωμάτων του ως ατόμου και ως μέλους του
  κοινωνικού συνόλου.
  γ. Ενεργεί πάντοτε με σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης
  και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και τη
  διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων των πολιτών.
  δ. Ενεργεί κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, με βάση τις
  αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της επιείκειας, της χρηστής
  διοίκησης, της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού της διαφορετικότητας
  των ατόμων.

  Άρθρο 2.
  Συμπεριφορά κατά την αστυνομική δράση.

  Ο αστυνομικός :
  α. Υπόκειται στις αρχές της διαρκούς ετοιμότητας και της διαρκούς
  διατεταγμένης υπηρεσίας.
  β. Εφαρμόζει το νόμο με κοινωνική ευαισθησία και ουδέποτε
  υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια της διακριτικής ευχέρειας που του
  παρέχεται. Όταν επεμβαίνει υποχρεούται να δηλώνει την ιδιότητα, την
  ταυτότητα και την Υπηρεσία του.
  γ. Εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία, αντικειμενικότητα,
  διαφάνεια, σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα και
  αξιοπρέπεια, προστατεύοντας, χωρίς διάκριση, όλους τους πολίτες από
  παράνομες σε βάρος τους πράξεις.
  δ. Σέβεται το δικαίωμα στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια κάθε
  ατόμου. Δεν επιφέρει, δεν προκαλεί και δεν ανέχεται πράξεις
  βασανιστηρίων ή απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας
  και αναφέρει αρμοδίως κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  ε. Για την τήρηση και εφαρμογή του νόμου χρησιμοποιεί κατ΄ αρχήν
  μη βίαια μέσα. Η προσφυγή στη βία επιτρέπεται μόνον όταν είναι
  απολύτως αναγκαία και στο μέτρο που προβλέπεται και απαιτείται για την
  εφαρμογή του νόμου. Τηρεί πάντοτε με απόλυτο σεβασμό τις αρχές της
  αναγκαιότητας, της προσφορότητας (καταλληλότητας) και της
  αναλογικότητας. Χρησιμοποιεί τα κατά το δυνατόν, ηπιότερα μέσα,
  αποφεύγοντας κάθε περιττή ενόχληση, σκληρότητα ή αδικαιολόγητη
  φθορά ιδιοκτησίας. Δεν προβαίνει σε καταχρηστική χρήση των χημικών
  και των άλλων διαθέσιμων μέσων και ιδιαίτερα εκείνων που ενδέχεται να
  προκαλέσουν βλάβη στην υγεία των πολιτών. Χρησιμοποιεί τα πυροβόλα
  όπλα μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και αναφέρει
  αμέσως το συμβάν.
  στ. Ενεργεί για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της δημόσιας
  τάξης και ασφάλειας, με σκοπό τη διασφάλιση του σεβασμού των
  δικαιωμάτων όλων των πολιτών και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση,
  την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του
  δημοκρατικού πολιτεύματος, αποφεύγοντας συμπεριφορές που μπορεί να
  προκαλέσουν σύγκρουση και επιβάλλει μόνον τους κατά περίπτωση
  αναγκαίους και προβλεπόμενους από το νόμο περιορισμούς δικαιωμάτων.
  ζ. Βεβαιώνει χωρίς διακρίσεις τις παραβάσεις του νόμου,
  ενεργώντας με ευθυκρισία, ψυχραιμία και ευγένεια. Εξηγεί στον παραβάτη
  την παράβαση που διέπραξε, καθώς και τα δικαιώματά του, κατά τρόπο
  σαφή, ώστε να μην καταλείπονται αμφιβολίες, αποφεύγοντας τις αντιδικίες
  και τις υπερβολές.
  η. Προστατεύει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου και
  επεμβαίνει, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, όταν
  αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη νόμιμου και συγκεκριμένου σκοπού.
  Τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για τα απόρρητα γεγονότα ή πληροφορίες, καθώς
  και για τα γεγονότα ή τις πληροφορίες των οποίων έλαβε γνώση κατά την
  εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του, είτε αυτές
  αφορούν σε υπηρεσιακά ζητήματα, είτε στην ιδιωτική και οικογενειακή
  ζωή και γενικά στις ατομικές υποθέσεις των πολιτών, εκτός αν από το νόμο
  επιτρέπεται η άρση του απορρήτου.

  Άρθρο 3.
  Συμπεριφορά κατά τη σύλληψη και κράτηση πολιτών.

  Ο αστυνομικός :
  α. Ενεργεί σύλληψη ατόμου όταν αυτό προβλέπεται από τις
  διατάξεις του Συντάγματος και του νόμου. Κατά τη σύλληψη ενεργεί με
  σύνεση και σταθερότητα, τηρεί άψογη συμπεριφορά και αποφεύγει κάθε
  πράξη που μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του συλληφθέντος
  και γενικά να προσβάλει την αξιοπρέπειά του. Χρησιμοποιεί την απολύτως
  αναγκαία βία και δεσμεύει τον συλληφθέντα μόνον όταν αντιδρά βίαια ή
  είναι ύποπτος φυγής.
  β. Ενημερώνει αμέσως τον κρατούμενο για το λόγο της σύλληψης
  και κράτησής του, για τις εναντίον του κατηγορίες, τα δικαιώματά του και
  για τη διαδικασία που εφαρμόζεται στην περίπτωσή του. Κρατούμενος που
  δεν κατανοεί την ομιλούμενη γλώσσα, ενημερώνεται σε γλώσσα που
  γνωρίζει με διερμηνέα ή με τον προσφορότερο τρόπο.
  γ. Φροντίζει για την άμεση τηλεφωνική ή με άλλο πρόσφορο τρόπο
  επικοινωνία του κρατουμένου με πρόσωπο της επιλογής του ή με την
  προξενική αρχή της χώρας του, εφόσον είναι αλλοδαπός, προκειμένου να
  γνωστοποιήσει την αιτία και τον τόπο κράτησής του.
  δ. Διευκολύνει την παροχή νομικής βοήθειας στον κρατούμενο και
  διασφαλίζει την άμεση και ακώλυτη επικοινωνία του με τον δικηγόρο του.
  ε. Διασφαλίζει την επικοινωνία του κρατουμένου με τους οικείους
  του, τις προξενικές αρχές της χώρας του προκειμένου για αλλοδαπό και τις
  εθνικές και διεθνείς επιτροπές που είναι αρμόδιες για την προστασία των
  κρατουμένων, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και το νόμο.
  στ. Επιτρέπει την επικοινωνία του κρατουμένου, εφόσον ο ίδιος
  συγκατατίθεται, με επίσημους συλλογικούς φορείς που
  δραστηριοποιούνται στην παροχή υποστήριξης στους κρατούμενους και
  γενικότερα στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  ζ. Διασφαλίζει συνθήκες κράτησης που εγγυώνται την ασφάλεια, την
  υγεία και την προστασία της προσωπικότητας του κρατουμένου και
  μεριμνά για την κατά το δυνατόν αποφυγή του συγχρωτισμού των λοιπών
  κρατουμένων με τους ποινικούς, των ανδρών με τις γυναίκες, των
  ανηλίκων με τους ενήλικες και λαμβάνει ειδική πρόνοια για τα ευάλωτα
  άτομα.
  η. Μεριμνά για την προστασία της υγείας του κρατουμένου,
  εξασφαλίζοντας άμεση ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ανάγκης και
  παρέχοντας τη δυνατότητα εξέτασης και από γιατρό της επιλογής του.
  θ. Αποτρέπει και καταγγέλλει άμεσα, κάθε πράξη που συνιστά
  βασανιστήριο ή άλλη μορφή απάνθρωπης, σκληρής ή ταπεινωτικής
  μεταχείρισης ή τιμωρίας, οποιαδήποτε μορφή βίας ή απειλή βίας, καθώς
  και κάθε δυσμενή ή διακριτική μεταχείριση σε βάρος κρατουμένου.
  ι. Προσάγει τον κρατούμενο το ταχύτερο και οπωσδήποτε εντός των
  νομίμων προθεσμιών ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής.
  ια. Λαμβάνει τα πρόσφορα νόμιμα μέτρα, κατά περίπτωση, για την
  αποτροπή απόδρασης του κρατουμένου.
  ιβ. Δεν δημοσιοποιεί την ταυτότητα, την ομάδα, τη φυλετική
  καταγωγή, την εθνική προέλευση ή την υπηκοότητα του κρατουμένου,
  εκτός αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση της
  αντεγκληματικής πολιτικής.
  ιγ. Καταχωρεί στα επίσημα βιβλία της Υπηρεσίας του κάθε
  σύλληψη και κράτηση ατόμου.

  Άρθρο 4.
  Συμπεριφορά κατά την προανάκριση.

  Ο αστυνομικός :
  α. Κατά τη διεξαγωγή του προανακριτικού έργου ενεργεί σύμφωνα
  με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με αποκλειστικό σκοπό
  την ταχεία επίτευξη του σκοπού της προανάκρισης.
  β. Σέβεται απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας του
  κατηγορουμένου και υποχρεούται να διασφαλίζει όλα τα δικαιώματά του.
  Πληροφορεί έγκαιρα τον κατηγορούμενο για τις εναντίον του κατηγορίες
  και του παρέχει τη δυνατότητα να προετοιμάσει την υπεράσπισή του
  ιδίως με την παρουσία του συνηγόρου του. Εφόσον ο κατηγορούμενος δεν
  κατανοεί την ομιλούμενη γλώσσα, ενημερώνεται σε γλώσσα που γνωρίζει
  με διερμηνέα ή με τον προσφορότερο τρόπο.
  γ. Μεταχειρίζεται με άψογο τρόπο τους κατηγορουμένους, τους
  υπόπτους, τους μάρτυρες και τους παθόντες και δεν ασκεί οποιαδήποτε
  μορφή βίας ή πίεσης στην προσπάθεια άντλησης πληροφοριών.
  δ. Προστατεύει τους παθόντες και τους μάρτυρες, ιδιαίτερα όταν
  υπάρχει κίνδυνος για εκφοβισμό τους και λαμβάνει σοβαρά υπόψη την
  ψυχική υγεία, την ιδιάζουσα κατάσταση και το συμφέρον του θύματος
  σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, προσπαθώντας, κατά το
  δυνατό, να περιορίζει τη δευτερογενή θυματοποίησή του.
  ε. Κατά την αυτοψία και κάθε είδους έρευνα ενεργεί πάντοτε
  σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη επιμέλεια,
  ευπρέπεια και κοσμιότητα και αποφεύγοντας κάθε περιττή δημοσιότητα.
  Ιδιαίτερα, κατά τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες κατοικιών μεριμνά
  ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της προσωπικότητας και της ιδιωτικής
  ζωής των εμπλεκομένων και να αποφεύγεται κάθε μη αναγκαία ενόχλησή
  τους.

  Άρθρο 5.
  Εξυπηρέτηση των πολιτών.

  1. Η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και η εξασφάλιση
  των προϋποθέσεων για την ταχεία, ακώλυτη και χωρίς ταλαιπωρία
  εξυπηρέτησή τους, καθώς και η βελτίωση των σχέσεων αστυνομίας-πολίτη
  αποτελεί πρώτιστο καθήκον του αστυνομικού. Ειδικότερα, ο αστυνομικός
  εξετάζει αμέσως τα αιτήματα των πολιτών που σχετίζονται με αδικήματα
  και συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος και παρέχει τη νόμιμη
  συνδρομή του χωρίς χρονοτριβή.
  2. Η προσέγγιση των αναγκών των πολιτών με ανθρωπισμό,
  σεμνότητα, κοινωνική ευαισθησία και ευελιξία, η αποφυγή της
  τυπολατρείας, η εκδήλωση πρωτοβουλιών και η λήψη πρακτικών μέτρων,
  ώστε να προλαμβάνονται αδικίες και να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική
  εξυπηρέτησή τους, καθώς και η δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας
  εμπιστοσύνης, συνεργασίας και κοινωνικής συναίνεσης αποτελούν
  καθημερινό μέλημα του αστυνομικού.
  3. Η αποφυγή προκαταλήψεων που έχουν ως αιτία το χρώμα, το
  φύλο, την εθνική καταγωγή, την ιδεολογία και τη θρησκεία, το σεξουαλικό
  προσανατολισμό, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση,
  την οικονομική και κοινωνική θέση ή άλλο διακριτικό στοιχείο του
  ατόμου, αποτελεί βασική παράμετρο της συμπεριφοράς του αστυνομικού.
  4. Ο αστυνομικός επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία
  ιδίως των παιδιών, των γυναικών, των υπερηλίκων, των ατόμων με ειδικές
  ανάγκες, των αναπήρων, των προσφύγων, των μελών μειονοτικών και
  γενικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων και μεριμνά για την παροχή βοήθειας
  στις γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και λοχείας, στους άρρωστους
  και γενικά στα πρόσωπα που έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, συμπεριφέρεται
  στους ανηλίκους με κατανόηση και ανθρωπιά, φροντίζοντας για την
  προστασία τους από φθοροποιές επιδράσεις και κινδύνους στους οποίους
  είναι δυνατόν να εκτεθούν. Με ιδιαίτερη ευαισθησία οφείλει να
  μεταχειρίζεται τους ανηλίκους που παρουσιάζουν παραβατική
  συμπεριφορά, καθώς και τους ανηλίκους και τις γυναίκες που είναι
  πρόσφυγες ή θύματα σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας ή
  εκμετάλλευσης.

  Άρθρο 6.
  Ο αστυνομικός ως δημόσιος λειτουργός.

  Ο αστυνομικός :
  α. Έχει τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους πολίτες, με εξαίρεση
  τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το Σύνταγμα και το νόμο και
  είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της
  αστυνομίας σε μια δημοκρατική κοινωνία.
  β. Σέβεται, τηρεί και εφαρμόζει τους κανόνες που διέπουν τις
  σχέσεις προϊσταμένων και υφισταμένων και των συναδέλφων μεταξύ τους,
  ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή, αδιατάρακτη και αποδοτική λειτουργία
  της Υπηρεσίας, μέσα σε κλίμα πειθαρχίας και πνεύμα αλληλεγγύης και
  ομοψυχίας.
  γ. Διασφαλίζει αμερόληπτες και αποτελεσματικές διαδικασίες
  εξέτασης και ελέγχου στις περιπτώσεις υποβολής παραπόνων πολιτών
  εναντίον συναδέλφων του.
  δ. Εκτελεί τις διαταγές των ανωτέρων του και ευθύνεται για τη μη
  εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεσή τους. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για
  τις πράξεις ή παραλείψεις του και η εκτέλεση προδήλως παράνομων ή
  αντισυνταγματικών διαταγών δεν τον απαλλάσσει των ευθυνών του.
  ε. Διευκολύνει τις έρευνες και τους ελέγχους που διεξάγουν
  δικαστικές, διοικητικές και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.
  στ. Συνεργάζεται αρμονικά με τους δημοσίους υπαλλήλους και τους
  υπαλλήλους των άλλων υπηρεσιών του Κράτους στην άσκηση των
  αρμοδιοτήτων τους, καθώς και με τους εκπροσώπους άλλων δημοσίων
  φορέων, οργανισμών και οργανώσεων για την εξυπηρέτηση του δημόσιου
  και του κοινωνικού συμφέροντος.
  ζ. Απορρίπτει σθεναρά κάθε προσπάθεια δωροδοκίας του και
  επιδιώκει με την εν γένει συμπεριφορά, εμφάνιση, διαγωγή και διαβίωσή
  του να αποτελεί παράδειγμα καλού πολίτη και ακέραιου αστυνομικού.
  η. Δεν χρησιμοποιεί την ιδιότητά του για να αποκομίσει προσωπικά
  οφέλη ή για να ευνοήσει το ιδιωτικό συμφέρον τρίτων, ούτε επιτρέπει
  στους συγγενείς ή φίλους του να επικαλεστούν άμεσα ή έμμεσα αυτή για
  να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.
  θ. Αντιμετωπίζει με αυστηρότητα και καταπολεμά κάθε πράξη
  διαφθοράς και καταγγέλλει αμέσως αυτή στις αρμόδιες αρχές.
  ι. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του δείχνει εντιμότητα και δεν
  αποδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε δώρο ή δωρεάν παροχή
  υπηρεσιών, επιβάλλοντας και στους στενούς συγγενείς του ανάλογη
  συμπεριφορά.
  ια. Εκτός υπηρεσίας δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες και δεν
  αναλαμβάνει εργασίες που προσβάλλουν το κύρος του ως αστυνομικού.
  ιβ. Ως υπεύθυνο άτομο, προσπαθεί να βελτιώνει διαρκώς την
  υπηρεσιακή του απόδοση και τις γνώσεις του, υποβαλλόμενος σε διαρκή
  εκπαίδευση.

  Άρθρο 7.
  Διαβεβαίωση.
  Ο αστυνομικός από την ανάληψη των καθηκόντων του αποδέχεται
  την παρακάτω διαβεβαίωση:
  ‘‘Διαβεβαιώ ότι γνώμονα της συμπεριφοράς μου αποτελεί ο
  σεβασμός της αξίας κάθε ανθρώπου και η προάσπιση των δικαιωμάτων
  του. Έχω την ύψιστη τιμή να υπηρετώ τον Ελληνικό Λαό, ασκώντας την
  αστυνομική εξουσία που μου εμπιστεύεται, σύμφωνα με το Σύνταγμα και
  τους νόμους.
  Αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις και αποδέχομαι τους κινδύνους του
  λειτουργήματός μου και δηλώνω ότι εργάζομαι με αμεροληψία και
  δικαιοσύνη για το καλό της κοινωνίας. Προσπαθώ διαρκώς να βελτιώνω
  τη συμπεριφορά μου ως υπεύθυνος δημόσιος λειτουργός, αποδέχομαι τον
  κοινωνικό έλεγχο της δράσης μου και προσδοκώ την υποστήριξη των
  πολιτών’’.

 3. Ο/Η ftanei_pia λέει:

  Αγαπητοί σύντροφοι

  Θεωρώ χρήσιμη την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη Ν.Μαβίδη σε Μ. Διονέλη που ακολουθεί:

  Απομαγνητοφωνημένα εκτενή αποσπάσματα:

  -Μαβίδης N.: «Χθες το βράδυ 12 η ώρα τα μεσάνυχτα στο κτίριο της Ασφάλειας ήτανε ο Γλέζος ένας πολύ ηλικιωμένος άνθρωπος(σ.σ. 87 ετών) σύμβολο της αντίστασης και δεν μπορούσα να καταλάβω τι δουλειά είχε εκείνη την ώρα, και έμαθα ότι πήγε να απελευθερώσει το Μήτσο τον Παπαχρήστο που ήταν ο εκφωνητής τα βράδια του Πολυτεχνείου.

  Δεν υπήρχε πιο άθλια εικόνα στα μάτια μου και στη συνείδηση καθενός ο οποίος έχει πολεμήσει τη δικτατορία. Μας θύμισε πάρα πολύ τα χρόνια της Χούντας. Όπου αναιτιολόγητα, απροκάλυπτα, χωρίς καμιά δικαιολογία, επεμβαίνανε και κάναν ότι θέλανε. Ετσιθελικά. Έτσι ακριβώς ήταν και χθες και τις 15 μέρες στο κέντρο των Αθηνών

  • Πρέπει να φέρουν διακριτικά..

  -Μάριος Διονέλης, Δημοσιογράφος,Αυγης, 105,5 στο κόκκινο: Το περιστατικό αυτό φερνει στο φως ένα γενικότερο ζήτημα που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά της αστυνομιας και έχετε ασχοληθει πάρα πολύ μ’αυτό και θα ήθελα να το δούμε λίγο παρακάτω. Χθες οι δικηγόροι έδωσαν στον προϊστάμενο της ΓΑΔΑ τον κώδικα δεοντολογίας των αστυνομικών.

  -Μαβίδης M: Είναι γεγονός. Είναι νόμος που ισχύει από το 2004. Πως πρέπει να συμπεριφέρονται οι αστυνομικοί. Καταρχήν ότι πρέπει όλοι να έχουν διακριτικά. Είναι σαφές ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και συνεπώς όταν έρχεται πολίτης σε επαφή μαζί τους και πάνω από όλα ο πολίτης και όχι ο αστυνομικός, έτσι μας λέγανε, θα πρέπει να έχει κάποια διακριτικά ονοματεπώνυμο , με ποιόν συναλλάσσομαι.

  Οι ίδιοι φέρονται σαν κακοποιοί. Ο κακοποιός φοράει κουκούλα και έχει την ανωνυμία, όχι ο κρατικός λειτουργός ,πρώτον.

  Δεύτερον όταν κάνουν ελέγχους ταυτότητας βάζουνε χειροπέδες και αναγκάζουν τους ανθρώπους να πηγαίνουν με χειροπέδες. Απαράδεκτο. Ο έλεγχος είναι έλεγχος δεν είμαι υπό κράτηση ούτε υπό σύλληψη. Όλα αυτά ενώ φαίνονται πάρα πολύ απλά, όπως επίσης ερωτήσεις «Τι δουλειά έχεις εδώ;» Ιδιαίτερα σε νεαρούς αλλά και σε μεγαλύτερους.

  Τι πάει να πει τι δουλειά έχω εδώ;

  Είμαι σε δημόσιο χώρο και δεν είναι υποχρεωμένος σε κανένα να δίνω οποιαδήποτε εξήγηση.

  Όλα αυτά δημιουργούνε αυτό ακριβώς το κλίμα που επιδιώκουνε και το χθεσινό(σσ. προπηλακισμοί Παπαχρήστου κλπ.) ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής, δεν ήταν μία σύμπτωση.

  Ο κ. Χρυσοχοϊδης που έχει στο ακέραιο την ευθύνη 100% δίνει παράνομες εντολές και συγκαλύπτει παράνομες ενέργειες. Έχει 20.000 άντρες στη διάθεση του, που αντί να είναι σύννομοι, γιατί αυτοί φροντίζουν για την έννομη τάξη ,η ανωνυμία που τους καλύπτει με την ανωνυμία ακριβώς καλλιεργεί το κλίμα της κατάχρησης εξουσίας και της αυθαιρεσίας.

  Και επίτηδες το κάνει αυτό ο κ. Χρυσοχοϊδης ενώ ξέρει ότι είναι παράνομο. Γι’αυτό ακριβώς και το ΓΑΔΑρχη δώσαμε το νόμο που προβλέπει όλα αυτά. Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Περιττό να σας πω ότι σαν αστεϊσμό είπε ότι δεν το είχε και υπόψη (σσ!!)

  • Πρέπει να ξέρουμε με ποιόν μιλάμε..

  -Δημοσιογράφος: Και το περιστατικό του Μήτσου του Παπαχρήστου χθες από κει ξεκίνησε. Όταν κάλεσε κάποιον από τους αστυνομικούς που φορούσε και κράνος και κουκούλα μέσα από το κράνος και πήγε κάνοντας μία κίνηση να του αφαιρέσει το κράνος να του σηκώσει το περίβλημα του κράνους…

  -Μαβίδης: Και πολύ καλά έκανε. Γιατί πρέπει να ξέρουμε με ποιόν συνομιλούμε. Και αν δεν έχει τα διακριτικά του τότε πρέπει να βλέπουμε το πρόσωπο του, αλλιώς είμαστε έρμαιοι στην αυθαιρεσία αυτού του αστυνομικού κράτους

  Ο κ. Χρυσοχοϊδης στηρίχτηκε στις δυνάμεις που δήθεν θέλει να μας πει ότι ήταν οι δυνάμεις και η αστυνομία της δεξιάς. Ήξερε πολύ καλά ότι σ’αυτές τις δυνάμεις στηρίχτηκε, παρόλα αυτά έκανε σε 15 μέρες τα Εξάρχεια εχθρικό τόπο όπου εισβάλλουν εχθροί και θυμάμαι ένα τραγούδι «μπήκαν στη πόλη οι εχθροί»

  Φέρονται στους ανθρώπους, είτε 15 χρονών είναι, είτε 16 χρονών είναι , είτε 60 όπως εχθές σαν ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ . Είναι ντροπή τους να χρησιμοποιούνε τον όρο επιχείρηση σκούπα. Οι άνθρωποι δεν είμαστε σκουπίδια. Σε κάθε στιγμή θα αντισταθούμε όπως αντισταθήκαμε στη Χούντα. 100% ευθύνη φέρει ο κ. Χρυσοχοϊδης. Και αν έδιωξε ένα αστυνομικό διευθυντή, έχει από πίσω 20.000 , οι οποίοι έχουνε μάθει να είναι θρασύδειλοι, και αυθαίρετοι

  • Ο Χρυσοχοϊδης καλύπτει την αυθαιρεσία..

  -Δημοσιογράφος: Σήμερα ανακοίνωσε ότι έκανε δεκτή την παραίτηση του αρχηγού της αστυνομίας, ως μία κίνηση τέλος πάντων…

  -Μαβίδης: Ο ίδιος έπρεπε να παραιτηθεί. Γιατί αυτός πήρε την πολιτική επιλογή να αντιμετωπίσει τα Εξάρχεια με αυτό τον τρόπο και όχι οι υφιστάμενοι του. Οι υφιστάμενοι του εκτελούν τις εντολές του Και εάν θυμάμαι καλά το ξαναλέω, το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ ήτανε πρώτα ο πολίτης, ο κ. Χρυσοχοϊδης το έχει μετατρέψει στο πρώτα ο αστυνομικός. Συγκαλύπτει τους αστυνομικούς με την ανωνυμία και με την κάλυψη όλων των αυθαιρεσιών.

  -Δημοσιογράφος: Έχετε να δώσετε κάποιες συμβουλές ως νομική βοήθεια σε ανθρώπους που μπαίνουνε σε αυτή την διαδικασία, που γίνονται αντικείμενο ελέγχου ας πούμε, αυθαίρετου από αυτού του τρόπου που μου περιγράψατε πριν από τους αστυνομικούς, τι πρέπει να κάνουνε πως πρέπει να φέρονται;

  -Μαβίδης: Καταρχήν είμαστε υποχρεωμένοι όταν μας ζητήσουνε τα στοιχεία μας να δίνουμε την ταυτότητα μας. Ωραία από εκεί και πέρα έχουμε και εμείς δικαίωμα αλλά και έχουνε και οι αστυνομικοί υποχρέωση να δηλώσουνε το όνομα τους και την υπηρεσία τους και τον λόγο για τον οποίο μας ελέγχουνε.

  Δεύτερον, από την στιγμή που εξακριβώνει τα στοιχεία και έχω ταυτότητα είναι περιττό να με πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα για να κάνει περαιτέρω έλεγχο, περαιτέρω έλεγχο να κάνει εάν δεν έχω. Όπως επίσης

  -Δημοσιογράφος: Δεν μπορεί να αρνηθεί δηλαδή ο πολίτης να πάει στο αστυνομικό τμήμα?

  -Μαβίδης: Δεν μπορεί να αρνηθεί. Όχι δεν μπορεί να αρνηθεί γιατί ενδεχομένως τελεί απείθεια, δεν είναι υπό κράτηση αλλά μπορεί να τελέσει απείθεια, τον ακολουθούμε τον αστυνομικό, αλλά δεν μπορεί να μας περάσει χειροπέδες γιατί δεν είμαστε ούτε κατηγορούμενοι, ούτε έχουμε συλληφθεί, ούτε υπάρχει κάποιο ένταλμα απέναντι μας, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να μας πάρει το κινητό, δεν μπορεί να μας απαγορεύσει την επικοινωνία. Όλα αυτά όμως για 15 μέρες τα υφίστανται στο κέντρο της Αθήνας χιλιάδες άνθρωποι, ακριβώς με αυτό τον τρόπο.

  -Δημοσιογράφος: Οι δημοσιογράφοι γιατί χθες και ο Ελληνιάδης και ο Σωτήρης ο Δαματόπουλος για αυτό τον λόγο προσήχθησαν, οι δημοσιογράφοι που με το κινητό τους ή με την κάμερα τους ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με μια φωτογραφική μηχανή τραβούν βίντεο σε ένα δημόσιο χώρο είναι
  νόμιμοι, είναι σύννομοι ή παράνομοι σε αυτή τη διαδικασία.

  • Θυμίζουν Χούντα

  -Μαβίδης: Είναι αυθαίρετοι και θυμίζει Χ Ο Υ Ν Τ Α , επαναλαμβάνω δικτατορία, να κυνηγήσω δημοσιογράφο, ή να κυνηγήσω καλλιτέχνη ή να σπάσω ένα θεατρικό έργο που παίζεται δημόσια και να στείλω 200 ανθρώπους αυτό λέγεται δικτατορία.

  Επαναλαμβάνω να συνέλθουνε γιατί θα έχουνε να κάνουνε όχι με παιδιά 15 χρονών και 16 θα έχουνε να κάνουνε με εμάς και είμαστε και ετοιμοπόλεμοι και εμπειροπόλεμοι πάνω στα δημοκρατικά δικαιώματα.
  Κανένας Χρυσοχοϊδης δεν έχει δικαίωμα να φέρεται όπως φέρεται, κανένας απολύτως”.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s