Γενικές Συνελέυσεις ΣΥΡΙΖΑ: Χαλάνδρι

Posted: 30/10/2009 by Γιάννης Χ. in Ανακοινώσεις, Οργανωτικά ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ
Ετικέτες:
syriza

Χαλανδρίου

Το Συντονιστικό του Σύριζα Χαλανδρίου (http://syrizahalandriou.wordpress.com/) κατά την συνεδρίασή του της 21ης Οκτωβρίου 2009 αποφάσισε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΩΡΑ 19.30

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

θέματα : Σύντομη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος

                  Οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ

Πρόταση για τα Οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα πρέπει να διασφαλίσει δύο στοιχεία ταυτόχρονα: Από τη μια τα σημερινά ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά του και από την άλλη την ύπαρξη ζωντανών τοπικών  και κλαδικών οργανώσεων και θεματικών επιτροπών, με ουσιαστικές αρμοδιότητες και αποφασιστικό ρόλο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίζεται και να διευκολύνεται ο έλεγχος από τα μέλη του όλων των ανώτερων οργάνων του μέσα από τη θεσμοθέτηση σειράς μέτρων και κανόνων που θα συμβαδίζουν και με το οραμά του για τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας που επιδιώκει.

  

1. Βασικές Οργανωτικές Αρχές

 Η συνεχής προσπάθεια για αμεσοδημοκρατικές λειτουργίες θα πρέπει να είναι το βασικό χαρακτηριστικό που θα χαρακτηρίζει όλη την δομή του ΣΥΡΙΖΑ . Η αμεσοδημοκρατική λειτουργία εξασφαλίζεται με την μεταβίβαση του αποφασιστικού ρόλου για όλα τα ζητήματα στις συνελεύσεις και τις συνδιασκέψεις των μελών καθώς και στα εσωτερικά δημοψηφίσματα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να έχει  οργανωτική δομή τέτοια που αφενός να εξασφαλίζει πλήρη δικαιώματα και πολιτική ισοτιμία σε όλα τα μέλη του και αφετέρου το δικαίωμα στις υπάρχουσες πολιτικές συνιστώσες (κόμματα και οργανώσεις) να διατηρήσουν την πολιτικοϊδεολογική και οργανωτική τους αυτονομία. Να. διασφαλίζεται η χωρίς όρους ιδεολογική και πολιτική ανεξαρτησία και ελευθερία δράσης του κάθε μέλους και της κάθε συνιστώσας. Περαιτέρω θα πρέπει να επιτρέπει την πλήρη ελευθερία σχηματισμού τάσεων, ρευμάτων ή και νέων οργανώσεων στο εσωτερικό του.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δρα και να λειτουργεί με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια  έχει νόημα η ιδεολογική και πολιτική ανεξαρτησία και ελευθερία δράσης μελών και συνιστωσών.

 

2. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ

Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το ζητήσει, που έχει ηλικία μεγαλύτερη των 16 ετών και αποδέχεται το πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ .

Όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ απολαμβάνουν ίδια δικαιώματα και έχουν  ίδιες υποχρεώσεις

Κάθε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ  έχει την δυνατότητα να ανήκει

● μόνο σε μία τοπική ή κλαδική οργάνωση με δικαίωμα ψήφου για κάθε θέμα

● σε όσες θεματικές επιτροπές επιθυμεί.

●  μπορεί να  συμμετέχει επίσης και σε άλλη τοπική ( ή κλαδική ) με δικαίωμα όμως ψήφου μόνο στα τοπικά (ή αντίστοιχα κλαδικά) θέματα.

 

3. Τοπικές και κλαδικές οργανώσεις

Οι τοπικές, κλαδικές και θεματικές οργανώσεις αποτελούν το κύτταρο της οργανωτικής υπόστασης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο χώρος ευθύνης τους ορίζεται είτε χωρικά (Δήμος, Συνοικία, γειτονιά ή Δημοτικό Διαμέρισμα) είτε ανά επαγγελματική κατηγορία είτε ανά θέμα που ορίζεται αναλυτικά. 

Οι τοπικές, κλαδικές και θεματικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζουν για ό,τι κρίνουν ότι τις αφορά με πλήρη οργανωτική και πολιτική ελευθερία.

Λαμβάνουν θέσεις για τα τοπικά και κεντρικά ζητήματα, αποφασίζουν για εκστρατείες και δράσεις που αφορούν και το χώρο ευθύνης τους και τα γενικότερα θέματα και παρεμβαίνουν με τις αποφάσεις τους στη συζήτηση ζητημάτων που αφορούν το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ. Απολαμβάνουν μεγάλης αυτονομίας και αποφασίζουν για κάθε θέμα που προβλέπεται η μη από το παρόν Καταστατικό.

 

4. Γενική Συνέλευση Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης

Η Γενική Συνέλευση των μελών μιας τοπικής, κλαδικής ή θεματικής οργάνωσης αποτελεί το κυρίαρχο όργανο σε τοπικό, κλαδικό επίπεδο ή ανά θέμα.

Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, εκλέγει, ελέγχει και ανακαλεί όποτε το κρίνει σκόπιμο, την Συντονιστική της Επιτροπή και ανακαλεί και αντικαθιστά όσα από τα μέλη της δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά τους. Εκλέγει και ανακαλεί επίσης και κάθε αντιπρόσωπό της για Πανελλαδικά, Νομαρχιακά ή άλλα γενικότερα όργανα

Η Ιδρυτική Συνέλευση μιας τοπικής, Κλαδικής ή θεματικής Οργάνωσης γίνεται μόνο εφ’ όσον υπάρχουν τουλάχιστον 3 μέλη που έχουν αποδεχτεί το πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ και εφ’ όσον στην ίδια περιοχή ή χώρο εργασίας ή θέμα δεν υπάρχει άλλη τοπική ή κλαδική ή θεματική οργάνωση.

Εκλέγει προσωρινό τριμελές συντονιστικό όργανο που συγκαλεί την πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης  εντός διμήνου. Όλες οι αποφάσεις αυτού του προσωρινού συντονιστικού οργάνου υπόκεινται στην έγκριση της πρώτης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποφάσεις σε όλες τις Γ.Σ. και για όλα τα θέματα και εφόσον προηγηθεί η προσπάθεια για ομόφωνη απόφαση, λαμβάνονται πάντα με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων.

Στις Γενικές συνελεύσεις συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε ζήτημα που εισηγείται η Συντονιστική Επιτροπή, μια θεματική επιτροπή ή οποιοδήποτε μέλος της οργάνωσης.

Οι Γενικές συνελεύσεις, πραγματοποιούνται όταν τις καλέσει η Συντονιστική Επιτροπή ή το 15% των μελών της οργάνωσης γραπτά ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

 

5. Συνέδρια και Πανελλαδικές Συνδιασκέψεις

 

Τα Συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ συγκαλούνται από την Γραμματεία τακτικά κάθε δύο χρόνια και έκτακτα όποτε η ίδια με ειδική απόφασή της το κρίνει σκόπιμο. Συγκαλούνται επίσης έκτακτα όποτε το ζητήσουν το 15% των μελών του ή 15 τοπικές, κλαδικές ή θεματικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα συνέδρια απαρτίζονται από συνέδρους που εκλέγονται κατά 50% από τις τοπικές, κλαδικές και θεματικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και κατά 50% από συντρόφους που ορίζονται από τις υπάρχουσες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ με όποια αναλογία οι ίδιες συμφωνήσουν μεταξύ τους. Καμία συνιστώσα δεν μπορεί να ορίσει περισσότερους από το 25% των συνολικών συνέδρων του Συνεδρίου. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι οι σύνεδροι να εκλέγονται όλοι από τις τοπικές, κλαδικές και θεματικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Τα τακτικά Συνέδρια εκλέγουν την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η εκλογή της Συντονιστικής Επιτροπής απαιτεί κατ΄ελάχιστον τα 2/3 των ψήφων των συνέδρων.

Στην συνέχεια η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή εκλέγει την Συντονιστική Γραμματεία ορίζοντας και τον αριθμό των μελών της.

 

Κατ’ εξαίρεση η εκλογή της πρώτης Συντονιστικής Γραμματείας που θάχει διετή θητεία, θα πραγματοποιηθεί κατά 50% με εκλογή από τους συνέδρους που θα ορίσουν επίσης και τον συνολικό αριθμό των μελών της και κατά 50% με ορισμό από τις συνιστώσες με όποια αναλογία οι ίδιες συμφωνήσουν μεταξύ τους .

 

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των μελών της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής, τότε αυτή συμπληρώνεται με κλήρωση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι σύνεδροι ισότιμα.

 Η διενέργεια Τακτικών ή Έκτακτων Συνεδρίων διενεργείται αφού προηγουμένως για μεν τα Τακτικά έχουν αναρτηθεί και τεθεί σε διάλογο και διαβούλευση οι προτάσεις της Συντονιστικής Γραμματείας ή των οργανώσεων ή των μελών που το συγκαλούν, τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την διενέργεια του Συνεδρίου για δε τα Έκτακτα  τουλάχιστον 20 ημέρες πριν.

 

6. Εναλλαγή

Η κουλτούρα της εναλλαγής στις θέσεις ευθύνης σε όλα τα όργανα αποτελεί απαράβατο κανόνα λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η εναλλαγή αφορά το σύνολο της δομής του ΣΥΡΙΖΑ από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο ανώτερα συλλογικά όργανα και τα μέλη τους δηλαδή τα μέλη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής, της Γραμματείας, το Γραφείο Τύπου, τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές, τις Νομαρχιακές Γραμματείες, τις τοπικές, κλαδικές και θεματικές Συντονιστικές Επιτροπές αλλά και οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο ήθελε δημιουργηθεί.

Το κάθε μέλος των ανωτέρω συλλογικών οργάνων και όποιων άλλων δημιουργηθούν στο μέλλον, έχει δικαίωμα εκλογής σε δύο (2) συνεχόμενες πλήρεις θητείες ενώ δύναται να ξαναθέσει υποψηφιότητα μόνο μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος ίσου με αυτό των δύο (2) πλήρων θητειών

 

 

7. Ανακλητότητα

Τα σώματα που εκλέγουν συλλογικά ή ατομικά όργανα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν οποιοδήποτε μέλος των οργάνων ή και ολόκληρο το όργανο αν αυτό παραβεί είτε το πλαίσιο εκλογής του, είτε τις συλλογικές αποφάσεις είτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

8. Συναίνεση, ειδικές πλειοψηφίες και προστασία μειοψηφιών

Στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων θα πρέπει να εξαντλείται η δυνατότητα απόφασης με συναίνεση, αλλά στις περιπτώσεις που αυτό δεν εξασφαλίζεται, οι αποφάσεις θα παίρνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3

Σε όλα τα συλλογικά όργανα, όπως είναι οι τοπικές Συντονιστικές Επιτροπές, οι ενδεχόμενες νομαρχιακές Συντονιστικές Γραμματείες, η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή, η Συντονιστική Γραμματεία αλλά και στο Συνέδριο και τις Γενικές Συνελεύσεις κάθε είδους, οι αποφάσεις για μείζονος σημασίας θέματα (πχ πρόγραμμα, πολιτικές συμμαχίες, κλπ) θα λαμβάνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3 που θα είναι και ο κανόνας. Κατ’ εξαίρεση και για τεχνικά ή πρακτικά ζητήματα μικρής σημασίας, δύναται να ληφθούν αποφάσεις και με απλή πλειοψηφία.

Με το δικαίωμα των μειοψηφιών κατοχυρωμένο, κάθε μειοψηφούσα άποψη θα είναι στη διάθεση των μελών και των τοπικών οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ για να τη μελετήσουν και να πάρουν θέση, αν επιθυμούν.

 

9. Οικονομικά

Όλα τα οικονομικά στοιχεία (ύψος επιχορήγησης, κατανομή, έσοδα από συνδρομές και άλλες πηγές, δαπάνες, επαγγελματικά στελέχη-αμοιβές, αμοιβές βουλευτών και συνεργατών Κ.Ο) δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο.

Οι ενδεχόμενες επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και το σύνολο των παρακρατήσεων από τις βουλευτικές αποδοχές, κατανέμεται κατά 50% στον ΣΥΡΙΖΑ και κατά 50% στις συνιστώσες, σε ποσοστό που οι ίδιες μεταξύ τους θα αποφασίζουν.

 

 

10. Κοινοβουλευτική Ομάδα

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εκλέγεται από τα μέλη της σε κοινή συνεδρίαση με τα μέλη της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κ.Ο συνεργάζεται στενά με τη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και τις Θεματικές Επιτροπές. Δημοσιοποιεί τακτικά το έργο της.

Η παρέμβασή της στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει ν’ αποτελεί πρότυπο συνδυασμού κοινωνικής παρέμβασης και κοινοβουλευτικής παρουσίας.

Κάθε βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας θα καταθέτει τουλάχιστον το 30% του συνόλου της μηνιαίας βουλευτικής αποζημίωσής του.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s