Προτάσεις Ενεργών Πολιτών και Μαρίας Φραγκιαδάκη για την Πανελλαδική Σύριζα

Posted: 24/11/2009 by Ioannis Kyriakakis in Κείμενα θέσεων
Ετικέτες:

 

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΩΝ «ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

(ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΝΙΑ- ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΠΟΥΝΑ)

Οι παρατηρήσεις και προτάσεις μας ξεκινούν από τη βασική αρχή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Πολιτική Συνεργασία και όχι κόμμα, ή ενιαίος πολιτικός φορέας, ή ότι άλλο του οποίου η δομή προϊδεάζει κόμμα ή υβριδική μορφή κόμματος. Επίσης πολιτικός μας στόχος είναι η κοινωνικοποίηση των μέσων πολιτικής εξουσίας, δηλαδή ο λαός στην εξουσία και όχι το κόμμα στην εξουσία, άμεση δημοκρατία.

Στην εισαγωγή:

Στην πρόταση «Δεν είναι ενιαίο κόμμα, αλλά μια πρωτότυπη μορφή συνεργασίας δυνάμεων» να προστεθεί χωρίς ηγεμονισμούς και εξαιρέσεις, φράση απαραίτητη για τον καθορισμό των οργανωτικών μας προτάσεων, που είναι άλλωστε μέχρι σήμερα πολύ καλά διατυπωμένη στα προηγούμενα κοινά μας κείμενα.

Στο Οργανωτικό ζήτημα:

Στο σημείο 1: Θεωρούμε ότι «οι τοπικές και κλαδικές επιτροπές του Σύριζα είναι τα βασικά κύτταρα του πολιτικού υποκειμένου ΣΥΡΙΖΑ». Αυτά σε πρώτο βαθμό. Σε δεύτερο βαθμό λειτουργούν οι Νομαρχιακές Επιτροπές και οι Ομοσπονδίες και σε τρίτο βαθμό οι Περιφερειακές Επιτροπές και οι Συνομοσπονδίες. (Δηλαδή οι Νομαρχιακές Επιτροπές  δεν είναι βασικά κύτταρα).

Στο σημείο 2: Στην ίδια λογική η λέξη «νομαρχιακές» να αντικατασταθεί με τη λέξη κλαδικές.

Σε ότι αφορά τις Θεματικές Επιτροπές, εμείς θεωρούμε ότι αυτές δεν είναι βασικά κύτταρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όργανα της Κεντρικής Γραμματείας.

Στο σημείο 3 : Προτείνουμε την παρακάτω διατύπωση για την πιο καθαρή ανάγνωση του οργανωτικού σχήματος:

Τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ είναι:

α. Η Κεντρική Γραμματεία με τα όργανά της, δηλαδή το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, το Περιοδικό, τη Συντακτική Επιτροπή για τoν Ιστότοπο (site) και το Περιοδικό, την Οργανωτική Επιτροπή, την Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού και τις Θεματικές Επιτροπές.

β. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή.

γ. Οι τοπικές και κλαδικές συντονιστικές επιτροπές, σε επίπεδο Δήμου, Νομού και Περιφέρειας. Στα μεγάλα αστικά κέντρα οι τοπικές επιτροπές μπορούν να αντιστοιχούν σε μικρότερα κοινωνικά κύτταρα (γειτονιά, συνοικία, δημοτικό διαμέρισμα)

Στο σημείο 4: Η λέξη ¨νομαρχιακή¨ να αντικατασταθεί με τη λέξη κλαδική και να προστεθεί ότι, εκτός από τους αντιπροσώπους για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, οι τοπικές και οι κλαδικές επιτροπές εκλέγουν τους αντιπροσώπους για τις νομαρχιακές και τις περιφερειακές επιτροπές, (ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες αντίστοιχα).

Επίσης οι τοπικές και οι κλαδικές οργανώσεις αποφασίζουν για όλα, τόσο για τοπικά ζητήματα όσο και για την πολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο για τοπικά θέματα, όπως αναγράφεται στο κείμενο.

Στο σημείο 5: Να διευκρινιστεί ότι η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη συγκροτείται ως εξής: κάθε βασικό κύτταρο θα αποστέλλει έναν από κάθε συνιστώσα και ανένταχτους που ο μέγιστος αριθμός των ανένταχτων θα είναι ίσος με τον διπλάσιο αριθμό των μελών που προέρχονται από τις συνιστώσες, που υπάρχουν σε κάθε βασικό κύτταρο και από ανένταχτους που επίσης υπάρχουν σ’ αυτό.

Στο σημείο 6: Προτείνουμε να συγκεκριμενοποιηθεί η ποσόστωση: Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή θα αποτελείται από δέκα μέλη κάθε συνιστώσας (π.χ. σήμερα 10*11=110) συν διπλάσιο αριθμό από τους ανένταχτους (δηλ. 220, σύνολο 330) και η Κεντρική Γραμματεία να λογοδοτεί τόσο σ’ αυτήν όσο και στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη.

Στο σημείο 9: Διαφωνούμε με την καθιέρωση λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία. Στα στρατηγικά πολιτικά θέματα οι αποφάσεις να επιδιώκεται να παίρνονται με ομοφωνία και συναίνεση. Στα θέματα τακτικής μπορεί να γίνεται ψηφοφορία και να γίνεται αποδεκτή η άποψη που υπερίσχυσε με ενισχυμένη πλειοψηφία.

Στο συνολικό κείμενο να προστεθεί: Σε όλες τις συντονιστικές επιτροπές ορίζεται συντονιστής ο οποίος, κατά περίπτωση, θα εναλλάσσεται (Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που είναι: Τόσο στην Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή όσο και στη Γραμματεία θα υπάρχει Συντονιστής που στην μεν Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή θα εκλέγεται για τέσσερις μήνες, στη δε Γραμματεία θα ορίζεται για τρεις μήνες εκ περιτροπής (Σημείωση:  εάν στη Γραμματεία συμμετέχουν 22 ανένταχτοι το ρόλο του συντονιστή θα τον αναλάβει μόνο ένας ανένταχτος).

Να προστεθεί επίσης: Συντονιστής θα υπάρχει και στις άλλες συντονιστικές επιτροπές (τοπικές ή κλαδικές) που και αυτός θα εναλλάσσεται περιοδικά. Η θητεία του μπορεί να είναι τρίμηνη ή εξάμηνη.

Διευκρινίζουμε επίσης για την Οργάνωση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης:

α) Το σώμα συγκροτείται με αντιπροσώπους που προέρχονται από τις τοπικές και τις κλαδικές οργανώσεις. Κάθε οργάνωση θα αποστέλλει έναν από κάθε συνιστώσα που δραστηριοποιείται στην οργάνωση, συν έναν αριθμό ανένταχτων της οργάνωσης,  που αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το διπλάσιο των προερχόμενων από τις συνιστώσες.

β) Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται επιδιώκοντας ομοφωνία. Προς τούτο, κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, θα λειτουργήσουν επιτροπές που θα επεξεργαστούν τις προτάσεις που θα κατατεθούν στην Συνδιάσκεψη και θα εργαστούν (οι επιτροπές) προς την κατεύθυνση της σύγκλισης όλων των προτάσεων. Εάν δεν υπάρξει σύγκλιση, δεν θα υπάρχει θέμα ψηφοφορίας για λήψη απόφασης κατά πλειοψηφία.

γ) Μέχρι την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, να διανεμηθεί κείμενο ή κείμενα σε όλες τις τοπικές και κλαδικές οργανώσεις, με διατυπωμένες θέσεις τόσο επί του πολιτικού όσο και επί του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Οι θέσεις αυτές να προκύπτουν από τη σύνθεση των απόψεων που έχουν συζητηθεί στην Γραμματεία. Οι οργανώσεις να εκφράσουν έγκαιρα τις απόψεις τους επί των κειμένων αυτών στη Γραμματεία, για παραπέρα επεξεργασία και κατάθεσή τους στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη.

Οι προτάσεις που διατυπώνουμε είναι απολύτως εφικτές. Θεωρούμε δε ότι σ’ όλη  τη διάρκεια του εγχειρήματος, η διαδικασία της ομοφωνίας ή σιωπηλής συναίνεσης μας ανάγκασε να διαβλέπουμε περισσότερο τα κοινά μας σημεία, να ωριμάζει η αναγκαιότητα των κοινών αγώνων και να μην παραμένουμε στα επιμέρους «δικά μας». Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την ισότιμη συμμετοχή των προτάσεων των συνιστωσών και όχι των μεγεθών των συνιστωσών στο εγχείρημα και να δώσουμε χώρο στην πολυμορφία των απόψεων των ανένταχτων, που είναι πάρα πολλοί (ή και ο κύριος όγκος των ψηφοφόρων μας) να υπάρξουν, τόσο στις τοπικές ή κλαδικές επιτροπές όσο και στα κεντρικά όργανα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με τη δική τους φωνή.

Ενεργοί  Πολίτες

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΑΠΟ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ – ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 Στις συνεδριάσεις της γραμματείας, τόνισα την ανάγκη να υπάρξει αμφίδρομη πολιτική λειτουργία και δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλων. Είμαι λοιπόν υπέρ της  «Δημιουργίας  ενιαίου μητρώου μελών (με την συμμετοχή μελών των συνιστωσών και ανένταχτων μαζί) με την ευθύνη των τοπικών επιτροπών», με τη διαφωνία  μου οι θεματικές να αποτελούν πρωτογενή κύτταρα

Δεν συμφωνώ όμως, εφόσον παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνασπισμός συνιστωσών – ανέντακτων στην  κατά πλειοψηφία απόφαση και ιδιαίτερα σε  στρατηγικής σημασίας πολιτικά θέματα,  διότι αυτό προϋποθέτει κοινή  ιδεολογία και στρατηγική, δημιουργεί αποκλεισμούς των διαφορετικών απόψεων και  αποκλείει μελλοντική διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως παραπέμπει σε ενιαίο κόμμα από τα υλικά που υπάρχουν.

Αυτό θα μπορούσε  να γίνει μόνο αν ξεκινούσε από το μηδέν με στρατηγικούς και ιδεολογικούς προσδιορισμούς. Είμαι λοιπόν θετική στην πρόταση για συγκρότηση μιας πλατιάς επιτροπής – όχι όμως με την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ- αλλά ως πρωτοβουλία για την  ανασύνθεση της Αριστεράς και της Οικολογίας.

 Μπορούν  να χρησιμοποιηθούν τα έντυπα μας για να ανοίξει ένας πλατύς διάλογος και να γίνει σε ένα 6μηνο  μια ανοικτή συνδιάσκεψη της πρωτοβουλίας με στόχο νέες βάσεις για την ανασυγκρότηση της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ .

 Εάν αυτό δεν προχωρήσει και παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως Πολιτική Συνεργασία με κοινή πολιτική σε καίρια ζητήματα, τότε πρέπει να επιδιώξουμε τη διεύρυνση της ριζοσπαστικής Αριστεράς, μέσα από τη συγκρότηση ενός Μετώπου της Αριστεράς με απευθυνση σε όλες τις  δυνάμεις  της Αριστεράς.

 Όλα αυτά προϋποθέτουν δουλειά καθημερινή στο κοινωνικό πεδίο, ξεκάθαρες αριστερές θέσεις και στήριξη των κοινωνικών αγώνων. 

Επειδή όμως ο  ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι σήμερα, έχει πρόβλημα πολιτικής έκφρασης και πρακτικής, πρέπει να βρεθεί τρόπος στα ζητήματα που συμφωνούμε να μην εκτοξεύονται δημόσια θέσεις που προσβάλλουν την Αριστερά και την πολιτική μας συμφωνία. 

 Μαρία Φραγκιαδάκη

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s